KODEKS POSTUPANJA U PRODAJI ROBA

(u daljem tekstu: Kodeks)

Osnovne odredbe

 

Član 1

Ovim Kodeksom utvrđuju se principi i pravila poslovne etike kojima se uređuje način postupanja D.O.O. za proizvodnju, promet i usluge eksport-import „Novi Volvox“- Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) u prodaji roba, koja nijesu uređena zakonom ili aktom organa državne uprave ili lokalne samouprave.

 

Član 2

Poštovanje ovog Kodeksa treba da doprinese obavljanju poslovnih aktivnosti Društva u duhu dobre poslovne prakse, kao i da omogući zainteresovanim licima, kupcima, poslovnim saradnicima i drugim licima uvid u principe i pravila kojih se Društvo pridržava prilikom prodaje roba.

 

Član 3

Ovaj Kodeks primjenjuje se na Društvo, njegove zaposlene i sva druga lica angažovana po bilo kom osnovu u aktivnosti koje se odnose na prodaju roba.

Društvo će stupati u poslovne odnose i ostvarivati poslovnu saradnju sa licima koja se u procesu trgovine i /ili u svom redovnom poslovanju pridržavaju principa i pravila utvrđenih ovim Kodeksom. 

 

Član 4

 U ostvarivanju svojih prava i izvršavanju preuzetih obaveza nastalih prodajom roba Društvo se pridržava važećih propisa i ugovorenih uslova, kao i sledećih principa i pravila:

 

Poštovanje pravila utvrđenih ovim Kodeksom ne isključuje postojanje obaveze Društva da u dobroj vjeri postupa u svim aktivnostima koje preduzima prilikom prodaje roba iz svog asortimana.  

 

Član 4

 Društvo zadržava pravo da vrši izmjene i dopune ovog Kodeksa.

 

Član 5

Ovaj Kodeks stupa na snagu i primjenjuje se počev od dana 25. 10. 2022. godine i biće objavljen na oglasnoj tabli i internet stranici Društva.

 

NOVI VOLVOX 

Developed by: ProStudio.me